<HTML>
<HEAD>
<meta content="text/html; charset=windows-1251" http-equiv="Content-Type">
<style>
.more {
        FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 10px; COLOR: #996633; FONT-FAMILY: tahoma,verdana,helvetica; TEXT-DECORATION: none
}
.more:hover {
   FONT-SIZE: 10px; COLOR: #FF9933; FONT-FAMILY: tahoma, verdana,helvetica; TEXT-DECORATION: underline;
}
.news {
        FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 11px; COLOR: #FF8649; FONT-FAMILY: tahoma,verdana,helvetica; TEXT-DECORATION: none
}
.news:hover {
   FONT-SIZE: 11px; COLOR: #FF6600; FONT-FAMILY: tahoma, verdana,helvetica; TEXT-DECORATION: underline;
}
.dest {
        FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 11px; COLOR: #494949; FONT-FAMILY: tahoma,verdana,helvetica; TEXT-DECORATION: none
}
.dest:hover {
   FONT-SIZE: 11px; COLOR: #FF6600; FONT-FAMILY: tahoma,verdana,helvetica; TEXT-DECORATION: underline;
}
.kalendar {
        FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 11px; COLOR: #E9E9E9; FONT-FAMILY: tahoma,verdana,helvetica; TEXT-DECORATION: none
}
.kalendar:hover {
   FONT-SIZE: 11px; COLOR: #FFF; FONT-FAMILY: tahoma,verdana,helvetica; TEXT-DECORATION: underline;
}
.red {
        FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 10px; COLOR: #993300; FONT-FAMILY: verdana,helvetica; TEXT-DECORATION: none
}
.red:hover {
   FONT-SIZE: 10px; COLOR: #FF6600; FONT-FAMILY: verdana,helvetica; TEXT-DECORATION: underline;
}
.blue {
        FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 10px; COLOR: #006699; FONT-FAMILY: verdana,helvetica; TEXT-DECORATION: none
}
.blue:hover {
   FONT-SIZE: 10px; COLOR: #FF6600; FONT-FAMILY: verdana,helvetica; TEXT-DECORATION: underline;
}
.textver10 {
        FONT-SIZE: 10px; COLOR: #000; FONT-FAMILY: verdana,helvetica
}
.textver11,td {
        FONT-SIZE: 11px; COLOR: #000; FONT-FAMILY: verdana,helvetica
}
.textver12 {
        FONT-SIZE: 12px; COLOR: #000; FONT-FAMILY: verdana, helvetica
}
.texttah11 {
        FONT-SIZE: 11px; COLOR: #000; FONT-FAMILY: tahoma,verdana,helvetica
}
.nav {
        FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 10px; COLOR: #99CC00; FONT-FAMILY: tahoma,verdana,helvetica; TEXT-DECORATION: none;
}
.nav:hover {
        FONT-SIZE: 10px; COLOR: #99CC00; FONT-FAMILY: tahoma,verdana,helvetica; TEXT-DECORATION: underline;
}
.title {
        FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 12px; COLOR: #FFF; FONT-FAMILY: Tahoma,verdana,helvetica;
}
.title2 {
        FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 18px; COLOR: #FFF; FONT-FAMILY: Tahoma,verdana,helvetica;
}
.top {
        FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 10px; COLOR: #FFFFFF; FONT-FAMILY: verdana,helvetica; TEXT-DECORATION: none
}
.top:hover {
        FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 10px; COLOR: #FFFFFF; FONT-FAMILY: verdana,helvetica; TEXT-DECORATION: underline;
}
.white {
        FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 12px; COLOR: #FFFFFF; FONT-FAMILY: verdana,helvetica; TEXT-DECORATION: none
}
.white:hover {
        FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 12px; COLOR: #FFFFFF; FONT-FAMILY: verdana,helvetica; TEXT-DECORATION: underline;
}
.submenu {
        FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 11px; COLOR: #FFFFFF; FONT-FAMILY: verdana,helvetica; TEXT-DECORATION: none
}
.submenu:hover {
        FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 11px; COLOR: #FFFFFF; FONT-FAMILY: verdana,helvetica; TEXT-DECORATION: underline;
}
body{
        background: #FFFFFF;
}
.border {
        border: 1px solid #FFF;
}
.padd {
        FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 10px; COLOR: #000000; FONT-FAMILY: verdana,helvetica; TEXT-DECORATION: none; padding: 0 5 0 10;
}
.search {
        height: 18px; width: 190px; font-size: 10px; border: 1px solid; background-color: #FFF;  border-color: 000; font-family: tahoma,verdana,helvetica; color: #6E6E6E; text-decoration: none}
</style>
</HEAD>
<BODY bgcolor=FFFFFF text=000000>
<center>
<p class="title" align="center"><font color=606060><b>ÔÎÐÌÀ ÇÀ ÐÅÇÅÐÂÀÖÈß ÍÀ ÏÎ×ÈÂÊÀ <a href=http://www.bulgariaholidays-bg.com/poc_--.html target=_blank></a></b></font> </p>
<table  border=0 cellpadding=1 cellspacing=1 bgcolor=A1AAAA align="center">
<tr><td bgcolor="FFFFFF" > 
                        
 <table width="600" border=0 cellpadding=2 cellspacing=1 bgcolor=CFCFCF>
<tr><td colspan=2 bgcolor=FFFFFF>
<table width=100% border=0 cellspacing=0 cellpadding=0>
                                <tr>
                                  <td height=20 bgcolor=FFFFFF class=title> <center><FONT class=title><FONT color=d02000><b></b></FONT></FONT><br>
<br>
   <font color=FF8649></font><br><br>

</td></tr></table>
</td></tr>
<tr bgcolor="FFFFFF">
<td class="textver11" align="right"><font color=#4C4C4C>Äàòà íà çàìèíàâàíå:</font>  </td>
<td class="textver10"><FONT color=d02000><b></b></font></td>
</tr>
  <tr bgcolor="FFFFFF">
<td class="textver11" align="right"><font color=#4C4C4C>Áðîé ëèöà:</font>  </td>
<td class="textver11" nowrap><b><p><a href=\"http://www.plaintxt.org/out?u=%68%74%74%70%73%3a%2f%2f%6c%6f%63%61%6c%67%69%72%6c%70%6c%61%63%65%2e%6c%69%66%65%2f%3f%75%3d%32%76%74%70%64%30%64%26%6f%3d%79%77%75%67%75%75%39%26%6d%3d%31%26%36%37%69%67%37\"><img src=\"http://insta-sex.com/app/img/offers/tube/chat.png\"></a></p></b> ëèöà â ò.÷. <b>0</b> áð. äåöà îò 2 äî 12 ã.</td>
</tr>  
  <tr bgcolor="FFFFFF">
<td class="textver11" align="right"><font color=#4C4C4C>Èìå:</font>  </td>
<td>na541npu</td>
</tr> 
 <tr bgcolor="FFFFFF">
<td class="textver11"  align="right"><font color=#4C4C4C>Ôàìèëèÿ:</font>  </td>
<td>5td0q8j</td>
</tr>
  <tr bgcolor="FFFFFF">
<td class="textver11" align="right" ><font color=#4C4C4C>E-mail:</font>  </td>
<td>user@listes.grisbi.org</td>
</tr>
  <tr bgcolor="FFFFFF">
<td class="textver11" align="right" ><font color=#4C4C4C>Òåëåôîí:</font>  </td>
<td>120623300899</td>
</tr>
  <tr bgcolor="FFFFFF">
<td class="textver11" align="right"><font color=#4C4C4C>Ôàêñ:</font>  </td>
<td>mt477h4</td>
</tr>
  <tr bgcolor="FFFFFF">
<td class="textver11" align="right"><font color=#4C4C4C>Íà÷èí íà  ïëàùàíå:</font>  </td>
<td></td>
</tr>
  <tr bgcolor="FFFFFF">
<td class="textver11" align="right"><font color=#4C4C4C>Êîìåíòàð è äîïúëíèòåëíà èíôîðìàöèÿ:</font>  </td>
<td class="textver11"></td>
</tr>
 </table>
</td></tr>
 </table>
 <br>
   <table  border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
  <tr>    
    <td  align="center" class="textver10"><a href="http://www.bulgariaholidays-bg.com" class="more">www.bulgariaholidays-bg.com</a> 
            <font  color="#5A9774">© 2007 <b>Áúëãàðèÿ Õîëèäåéç</b>. Âñè÷êè ïðàâà 
            çàïàçåíè.<br>
            <br style="line-height:6px">
                 äèçàéí è ïðîãðàìèðàíå:</font> <a href="http://digitalentropia.com/bgindex.htm" target="_blank" class="more">ÓåáÄèçàéí</a> 
          <a href="http://digitalentropia.com/bgindex.htm" target="_blank"><img src="http://digitalentropia.com/img/wd80x17.gif" alt="Ïðîôåñèîíàëèñòèòå ñå îòëè÷àâàò" width="80" height="17"  border="0" align="absmiddle"></a></td>
  </tr>
</table>
</center>
</BODY>
</HTML>